Poslední volná místa na školení PRÁVO V E-MAILINGU (27. 4.)

Newslettery jsou dopisy 21. století

Před nedávnem jsme byli webem podnikatel.cz požádáni o komentář k článku „Šest předpokladů, aby se vyplácela reklama poštou. Níže je text článku i komentář v plném znění (originál zde). Z prvorepublikových rad si opravdu můžeme brát příklad i teď.

Nejen současní podnikatelé a majitelé firem hledají cesty k zákazníkům. Stejné problémy měli i naši podnikaví předkové. Důkazem jsou články v časopisu Typ, ilustrovaném magazínu pro moderní podnikání, který vycházel za první republiky a jímž během prázdnin v redakci serveru Podnikatel.cz listujeme. V letním seriálu vám budeme každých 14 dní přinášet zajímavé rady a návody pro podnikatele a živnostníky, které byly otištěny v číslech z roku 1933. Je zajímavé, kolik z nich je i po 80 letech stále aktuálních a zcela funkčních. Překvapilo to i odborníky, které jsme oslovili se žádostí o komentáře. Další postřehy a komentáře k jednotlivým tématům čekáme od vás. První téma se týká marketingu. Přejeme příjemné, i když kvůli archaické češtině trochu náročnější čtení.

Šest předpokladů, aby se vyplácela reklama poštou

Šíří se. Jest jí stále víc a více. I malí obchodníci a živnostníci provádějí dnes tento druh reklamy. Jsou to veliké obnosy, které jsou u nás vydávány za poštou rozesílané dopisy, prospekty a tak dále. A mnohdy nepřinesou kýžený výsledek. Je tu více předpokladů úspěchu, mezi něž patří zejména dobrý adresář a určitý systém Avšak ani dobrý adresář a sytém nebude mnoho platen, nebude-li rozesílaná reklama účinnou reklamou. A jaké jsou to předpoklady, které dělají reklamu tohoto druhu účinnou? Jak má reklama rozesílaná poštou vypadat a co má obsahovat? Nemůžeme vypočísti všechna pravidla pro všechny druhy podniků a zboží. Nemůžeme tak činiti už proto, poněvadž je neznáme. Ale ze zkušenosti, kterou jsme u nás u tohoto druhu reklamy učinili, odvodili jsme si šest pravidel, o nichž myslíme, že mají základní důležitost pro úspěch v každém druhu podniku. Zde jsou:

1. Každý poslaný dopis či tiskopis má býti napsán tak, aby prodával

Co tím myslíme? Prostě tu okolnost, že má říci příjemci vše, co potřebuje vědět a co na něj může i dostatečně působit, aby se rozhodl pro koupi výrobku. Je to zejména popis zboží z hlediska spotřebitele, který je tu pro úspěch rozhodující. Není ani třeba báti se tu hodně textu. Příjemce si přečte vše, bude-li to napsáno tak, aby ho to zajímalo. Proto je nutné vysvětliti mu vše z jeho hlediska a mysleti při tom ovšem i na námitky, které mohou v jeho mysli vzniknout.

2. Obsah se má říditi potřebami, přáním, znalostmi a názory adresátů

Je to zásada, která platí v reklamě obecně, ale při reklamě přímé má obzvláštní důležitost, neboť tu chceme, aby příjemce poslal objednávku. Proto je dobře provésti si napřed náležitý rozbor zboží či služeb, a to z hlediska, kterým lidem a jak mohly by co nejvíce prospět. Obsah dopisu musí se pak říditi čistě podle těchto lidí. Má odpovídati jejich obtížím, i jejich přání a představám. Má ovšem býti i tak psán, aby mu dobře a snadno rozuměli, což je zásada, proti které se často chybuje zejména u výrobků technické povahy.

3. Vyberte vhodně kupní body

Většina výrobků má značné množství vlastností, na jejichž základě může býti prodávána. Kniha je nejen poučná, ale i ilustrována, vzorně vypravena, má známého autora a došla již úspěchu a podobně. Stará zkušenost učí, že čím účinněji chceme na lidi působit, tím méně musí býti věcí, jichž k působení použijeme. Proto není vhodné v této i jiné reklamě používati všech vlastností výrobku, nýbrž vybrati nanejvýš tři kupní důvody, z nichž nejlépe prosvítá prospěšnost zboží, a které i o ní nejspíše přesvědčují. Na ty je pak potřeba soustřediti obsah dopisu či tiskopisu. Zdůrazňujeme, že to musí býti body kupní a ne prodejní. To jsou důvody, proč by měl příjemce se svého hlediska a pro svůj prospěch si nabízené koupit a ne proč byste vy chtěl, aby se nabízené prodávalo.

Kdy má zákazník obdržeti prodejní dopis

Zkušenost učí, že doba, kdy zákazník obdrží prodejní dopis, má na jeho úspěšnost dosti značný vliv. Rozhoduje tu nejen, kterého dne jej obdrží, ale též zda dopoledne nebo odpoledne. Tak u dopisů zasílaných obchodníkům není dobře, přijde-li dopis první poštou, která je obvykle největší. Lépe je, přijde-li poštou druhou nebo odpoledne, kdy není tolik dopisů a proto dopis nemá tak velkou konkurenci o pozornost. Větší výkonnost vykazují dopisy, jež obdrží zákazník v úterý, ve středu nebo ve čtvrtek, než dopisy, které obdrží v pátek. A nejhorší výsledek mají dopisy, které obdrží v sobotu.

4. Obsah reklamy musí býti živý

Co je živé, to lidi zajímá, ale také na ně působí. Každý člověk je váben k tomu, aby se přidal k pochodující hudbě. Právě tak, je-li dopis či tiskopis psán a upraven tím způsobem, v němž je dosti živosti, vede snáze k rozhodnutí. Avšak chtěli bychom upozorniti zejména u prospektů na to, že je lépe věnovati této živé dramatičnosti ilustrace a úpravu nežli text. Text má býti psán v prvé řadě jasně a jednoduše a snahy po dramatických efektech vedou tu snadno nejen k přehánění, ale také k nesrozumitelnosti.

5. Snažte se, aby dopis či tiskopis vynikl

Co tím myslíme? Prostě ten požadavek, aby jeho obsah i úprava byly něco jiné než obvyklé. Aby to bylo něco takového, čeho by si adresát musel povšimnout, a co by i dovedlo vzbudit a také udržeti jeho zájem. Je prostě potřeba snažiti se o něco jiného, než co přichází poštou každého dne. Nápadů tohoto druhu může býti velmi mnoho. Avšak žádný z nich nesmí být toho druhu, aby se se špinavou vodou z vaničky vylilo i dítě, to je nápad, který nesmí se státi tím hlavním, nýbrž pouze prostředkem, který by vedl lidi k obsahu, jehož účelem je prodat, a který nesmí v dopise nikdy chyběti.

6. Dopis má vždy příjemce vésti k nějaké činnosti a usnadnit mu ji provést

U nás děláme zejména v tomto bodě mnoho chyb. Je třeba, aby nám bylo předem jasno, co vlastně budeme na příjemci dopisu chtít, a abychom i našli nějaký způsob, jimž bychom mu usnadnili, aby to provedl. Budeme-li například chtít, aby šel do obchodu a žádal náš výrobek, tu nestačí napsati „k dostání ve všech lepších obchodech“ či podobný více méně nesmysl. Je třeba říci, v kterém druhu obchodu se má příjemce po zboží ptát, a nijak nepochybíme, napíšeme-li i „ptejte se ve své nejbližší drogerii“, neboť příjemce tak bude vidět, že nebude třeba žádné zvláštní námahy.

A nyní bychom vám něco poradili. Vezměte si své dopisy, které jste rozesílali, a jenž neměly úspěchu. Prohlédněte si je, zda byly u nich splněny všechny tyto předpoklady, zda jste se při nich nedopustili chyb. Učiníte-li tak, máte již předem naše rozhřešení podle slov z bible: „Jdi a nehřeš více“.

Autor Dr. Jan Brabec

Šest otázek, které jsou předpokladem úspěšné reklamy

Každá firma, která ví, že reklama není jen děláním rámusu, nýbrž získávání zákazníků a objednávek, učiní pro výnosnost své reklamy velmi mnoho, zeptá-li se dříve těchto šest otázek:

  1. Kdo může a kdo bude i chtít kupovati můj výrobek?
  2. Kolik je takových lidí?
  3. Kde jsou?
  4. Jak je mohu reklamou zasáhnout?
  5. Co jim mám povědět?
  6. Jak jim to mám povědět?

Pamatujte si tyto otázky. Jejich správné zodpovězení může zvýšiti účinnost vaší reklamy neobyčejnou měrou. – tolik původní článek z roku 1933 z webu podnikatel.cz.

Co dnešní realita?

Je zajímavé, kolik tipů z poštovního marketingu funguje v určité míře i v dnešní době marketingu emailového. Pojďme si projít všechny postupně.

1)      Emailová kampaň v dnešní době sama o sobě málo kdy prodává. Jejím cílem je většinou nasměrovat člověka na místo, kde nakoupí. Pravdou je, že ho pro to provedení akce může vhodně motivovat. Dnešní doba je zrychlená a méně textu znamená větší pravděpodobnost přečtení. Proto je vše potřeba napsat jasně, věcně, stručně a hlavně přehledně.

Zároveň by každá emailová kampaň neměla být prodejní. Lidé dnes sice pořád stejně rádi nakupují. Nejsou ale rádi, když jim někdo prodává. Proto kampaněmi častěji pomáháme, radíme, informujeme, než prodáváme.

2)      Obsah se opravdu má řídit potřebami zákazníka či cílové skupiny. Kolega Michal Kreslík (copywriter) vždy říká „představte si svého zákazníka, jak myslí, mluví, jedná… a email napište přímo pro něj“.

3)      Dnes čím dál více než v minulosti platí, že lidé nakupují nebo dělají akci v případě, že z toho mají oni sami co největší užitek. Užitkem mnohdy není vlastnost, ale přínos.

Příklad EmailAcademy – Vlastnost: členská sekce s návodnými videi pro email marketing s doživotním přístupem. Přínos: pomůže zvýšit důvěru u zákazníka ve vaši značku a obrat až o stovky procent.

4)      Obsah může být oživen nejen vhodným obrázkem, ale i samotnou strukturou textu. Text členěný do kratších odstavců může být daleko lépe čitelný a tím pádem mu zákazník mnohem radši věnuje pozornost. Stejně tak není na škodu důležité slova zvýraznit či použít větší nadpisy.

5)      Kampaň může být originální už i tím, že naopak není nijak bohatě šperkovaná. Mnohem více teď táhnou kampaně na osobní bázi, vypadající jako běžná komunikace. Vždy jde o to, být jiní, originální. Viz tento článek.

6)      Pokud má kampaň jasný cíl (přečíst článek, shlédnout video, vyplnit dotazník, nakoupit), musí být jasné i jak na to. Říká se tomu call-to-action. Nejčastěji je to formou odkazů (několika stejných) na totéž během kampaně, případně tlačítek s jasným cílem „více zde“, „objednej“ v grafice kampaně.

Čas, kdy má email přijít do schránky záleží na cílové skupině a je důležité vypozorovat. Dnes spousta lidí čte své emaily na mobilu kdykoliv, kdy na něj dorazí, někteří naopak mají během dne vyhrazený čas na emaily a zpracovávají v ten čas všechny, které do té doby dorazily. Jiný čas věnují emailům firemním, jiný soukromým. Je docela těžké obecně říci, které dny jsou vhodné a které ne.

Šest otázek by si měl rozhodně klást každý i v této době. Jedině tak svou kampaní mohou někoho oslovit. Čím lépe zacílím, tím lépe prodám. Jakmile chci prodávat „všem“ většinou neprodám nikomu. Pokud může můj výrobek nebo službu využít opravdu široké spektrum cílových skupin, musím oslovit každou zvlášť a výhody vypíchnout vždy pro tu danou.

Lenka

Přejete si podobné články najít přímo ve svém e‑mailu?

Memory: 24MB (9.38% of 256MB)

Vyplňte prosím své údaje

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

E-MAILOVÝ KALENDÁŘ
NA ROK 2023

Registrace na workshop

Stáhněte si VÁNOČNÍ CHECKLIST zdarma

Stáhněte si VÁNOČNÍ CHECKLIST zdarma

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Stáhněte si VÁNOČNÍ CHECKLIST zdarma

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.