Pravidla soutěže  
“SmartEmailing na 3 měsíce zdarma”

1. Pořadatel soutěže

1.1

Pořadatelem Soutěže je společnost SmartSelling a.s., Netroufalky 757/5, 625 00 Brno, IČO 292 10 372, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 7559, e-mail podpora@smartemailing.cz (dále jen „Pořadatel“).

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

2.1

Soutěž probíhá v termínu od 12:30 hodin dne 3. 8. 2022 do 15:00 dne 15. 8. 2022 (dále jen „Doba soutěže“). Soutěž je pořádána na území České republiky a Slovenska.

2.2

Soutěž bude probíhat po celou Dobu soutěže na sociální síti FacebookInstagram, a to na příslušném firemním profilu Pořadatele.

3. VYMEZENÍ SOUTĚŽE

3.1

Soutěž má následující pravidla:

3.1.1. Pořadatel zveřejní prostřednictvím příspěvků na sociálních profilech Pořadatel, které je uvedeny v čl. 2 Pravidel, soutěžní otázku v následujícím znění: “Jaké všechny funkce naše aplikace nabízí?” (dále jen “Soutěžní otázka”).

3.1.2.Účastník soutěže zodpoví Soutěžní otázku, a to prostřednictvím komentářů pod příslušným příspěvkem se Soutěžní otázkou.

3.1.3. Účastník je oprávněn vložit pouze jednu odpověď na každý z profilů na sociálních sítích (Facebook a Instagram) Pořadatele

3.2

Výherci Soutěže budou vylosování dne 15. 8. 2022, a to v počtu jednoho výherce.

4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

4.1

Do Soutěže se může zapojit pouze fyzická osoba starší 18 let, která je obecně právně způsobilá k uzavření smlouvy.

4.2

Účastník je povinen sdělit všechny potřebné údaje. Účastník je dále oprávněn svoji účast v soutěži kdykoliv ukončit, a to stejným způsobem, jakým do Soutěže vstoupil, popř. zasláním e-mailu na adresu Pořadatele.

4.3

Účastníkem nemůže být stávající zákazník Pořadatele, který má s pořadatelem uzavřenou smlouvu na užívání služby SmartEmailing.

4.4

Pro vyloučení pochybností, účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník souhlas s Pravidly Soutěže a zavazuje se dodržovat, zejména je neporušovat či neobcházet.

4.5

Účast v soutěži není podmíněna nákupem zboží. 

5. ZPŮSOB VÝBĚRU VÝHERCŮ, POPIS VÝHER A ZPŮSOB JEJICH PŘEDÁNÍ

5.1

Po skončení Soutěže proběhne slosování správných odpovědí na Soutěžní otázku a na základě náhodného výběru bude vybrána jedna ze správných odpovědí, na které je umístěn příspěvek se Soutěžní otázkou.

5.2

V případě, že odpověď účastníka bude správná, bude splňovat všechny podmínky Soutěže a bude vybrán v rámci slosování, stává se tento účastník výhercem.

5.3

Výhra poskytnutá Pořadatelem pro zvoleného výherce je poskytnutí služby SmartEmailing na 3 měsíce zdarma.

5.4

Pořadatel je oprávněn při předávání výhry ověřit identitu  výherce a požadovat informace k ověření týkající se účasti v Soutěži, včetně dalších skutečností rozhodných pro ověření způsobu zapojení výherce do Soutěže a dalších okolností rozhodných pro ověření férovosti soutěže.

5.5

Výherce obdrží výhru nejpozději do 14 dnů po skončení soutěže na adresu v České republice nebo na Slovensku, kterou poskytl do soukromé zprávy na Facebooku nebo Instagramu.

5.6

V případě, že se Pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak dle předem sdělených pokynů, či se výherce nepodaří v přiměřené lhůtě kontaktovat, Pořadatel je oprávněn výhru nepředat.

5.10

Pokud Uživatel poruší čl. 5.7 nebo 5.8 Podmínek, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel neodpovídá za obsah Obsahu uživatele (v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti).

6. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZE SOUTĚŽE

6.1

Účastníci nesplňující podmínky v účasti v Soutěže, nebo účastníci jednající v rozporu s Pravidly, nebudou do Soutěže zařazeny, popř. mohou být kdykoliv po Dobu trvání Soutěže vyloučeni, a to i po jejím skončení. Pro vyloučení pochybností v případě, že se ukáže, že se takový účastník stal výhercem, nemá nárok na výhru |a bude vybrán nový výherce.

6.2

Z účasti ze Soutěže jsou vyloučeny všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k Pořadateli, popř. k třetí osobě, která se podílela na přípravě či realizaci Soutěže. Vyloučení z účasti ze Soutěže platí i pro osoby blízké k osobám uvedeným v předchozí větě ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6.3

Stejně tak se výhra nepředá |a bude vylosován náhradní výherce v případě|, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany výherce či jiné osoby, která dopomohla danému výherci k účasti či výhře v Soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit výherce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

6.4

Uživatel není oprávněn zpětně překládat, dekompilovat nebo se jinak pokoušet extrahovat zdrojový kód Webových aplikací nebo jejich částí.

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1

S ohledem na skutečnost, že účastí v soutěži bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje, dovoluje si Pořadatel informovat účastníka o jeho zpracování osobních údajů v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, která je dostupný na stránkách https://www.smartemailing.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

7.2

Pro vyloučení pochybností a s ohledem na skutečnost, že účastník nemá nárok na získání výhry ani na účast v soutěži, je svobodným rozhodnutím účastníka, zda se soutěže zúčastní či nikoliv. S ohledem na výše uvedené účastník prohlašuje, že si je vědom, že v případě odvolání souhlasu se zpracování osobních údajů nebude moci v účasti pokračovat, přičemž tato skutečnost jej v případě odvolání jeho souhlasu žádným způsobem neznevýhodňuje.

7.3

Faktura je v den vystavení zaslána v PDF formátu e-mailem Uživateli a považuje se za doručenou odesláním na e-mail Uživatele. V případě prokazatelného pozdějšího doručení se splatnost počítá ode dne, kdy byla Uživateli faktura prokazatelně doručena. Daňový doklad vystaví Poskytovatel Uživateli po uhrazení zálohové faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy je příslušná částka připsána na účet Poskytovatele.

8. DODATEČNÉ PODMÍNKY PLATFORMY

8.1

Pořadatel prohlašuje, že služba Facebook ani Instagram nejsou organizátorem, spoluorganizátorem nebo sponzorem Soutěže a účastník prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že provozovatelé předmětných služeb nejsou za průběh ani jakékoliv okolnosti týkající se Soutěže odpovědni.

8.2

Podmínky soutěže jsou nastaveny v souladu se Zásadami uvedenými na adrese https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/.

8.3

Od 1.6.2018 je Účet Bezplatné služby poskytován v podobě 1000 kreditů na rozesílku po dobu 14 dní na zkoušku. Uživatel může v této stanovené lhůtě bezplatně odeslat 1000 e-mailů. Před uplynutím této lhůty bude Uživatel vyzván k Objednání služby. Pokud službu v této lhůtě neobjedná, bude účet Uživatele přepnut do omezeného režimu, tj. Uživatel je oprávněn sbírat kontakty a pracovat pod účtem, ale není oprávněn odesílat kampaně/smart kampaně, a to ani v podobě emailů, ani ve formě SMS.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1

Pořadatel nenese odpovědnost za vyšší moc či technické problémy, spočívající v nedoručení či nezobrazení účastníka v rámci soutěže nebo v souvislosti se Soutěží. Stejně tak nenese Pořadatel odpovědnost za doručení informace o výhře.

9.2

Pořadatel si vyhrazuje právo na předčasné ukončení Soutěže v případě důvodného podezření na podvod nebo zneužití, které ohrožuje průběh Soutěže. Dále si Pořadatel vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, kteří porušují Pravidla nebo jednají tak, že poškozují chod Soutěže. Za takové jednání se považuje zejména vícenásobná registrace do Soutěže, hromadná nebo sponzorovaná výzva k podpoře vlastní registrace či registrace jiného účastníka.

9.3

Pro vyloučení pochybností platí, že na výhru v Soutěži nevzniká právní nárok a nelze se jí domáhat soudní cestou.

9.4

Pořadatel neodpovídá za přímou či nepřímou újmu způsobenou v souvislosti s účastí v Soutěži.

9.5

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, kterou jsou odpovídající náhradou. Výherce nemá právo domáhat se vyplacení výhry v penězích nebo v jiném plnění, než které určí Pořadatel.

9.6

V případě, že dojde ke změnám Pravidel, bude toto učiněno písemně a zveřejněno na stránkách www.smartemailing.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

9.7

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži.

9.8

Pořadatel tímto prohlašuje, že nepřebírá vůči účastníkovi žádné jiné závazky.

9.9

Tato Pravidla se řídí platným právním řádem České republiky a jsou účinná od 3. 8. 2022.