Příloha č. 1 - Antispamová pravidla

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tento dokument nazvaný Antispamová pravidla navazuje na Obchodní podmínky služby SmartEmailing (VOP) a tvoří jejich nedílnou součást.

1.2.

V tomto dokumentu se stanovují závazná pravidla zasílání obchodních sdělení a další komunikace ve službě SmartEmailing.

1.3.

Veškeré pojmy, které začínají na velké písmeno a nejsou v těchto Pravidlech definovány, mají stejný význam jako ve VOP.

2. DEFINICE

2.1.

Dlouhodobě neaktivním kontaktem je takový Kontakt, jehož angažovanost je podprůměrná, a který by mohl další zasílání vnímat jako obtěžující, popřípadě existuje zvýšená šance označení daného sdělení za spam.

2.2.

Kontaktem je myšlena e-mailová adresa, telefonní číslo či jiné podrobnosti elektronického kontaktu dle § 7 odst. 2 ZSIS fyzické osoby, kterou Uživatel využívá jako adresáta v rámci Služby pro rozesílku či Doplňkové služby.

2.3.

GDPR je myšleno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2.4.

Pravidly je myšlen tento dokument Antispamová pravidla.

2.5.

Právním titulem je myšlena podmínka dle čl. 6 odst. 1 písm. a) až f) GDPR, resp. čl. 9 odst. 2 písm. a) až j) GDPR, a ve vztahu ke zprávám, které splňují definici obchodních sdělení § 7 odst. 2 a 3 ZSIS.

2.6.

ZSIS je myšlen zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).

3. ZDROJE KONTAKTŮ A DATABÁZE

3.1

Zákazník je povinen zasílat e-maily, resp. zasílat komunikaci prostřednictvím Služby, pouze na takovou databázi Kontaktů, kterou získal vlastní podnikatelskou činností, ať už prostřednictvím vlastního sběru e-mailů, či vlastní obchodní činnosti. Používání jiných databází (zejména vytvořených z veřejných zdrojů, např. z veřejných rejstříků či webových stránek) je možné pouze po doložení právní bezvadnosti (zejména doložením Právního titulu) a s výslovným souhlasem Poskytovatele.

3.2

Zákazník je povinen využívat ve Službě pouze takové Kontakty, u nichž je schopen v souladu s čl. 5 odst. 2 GDPR, resp. § 7 ZSIS doložit právní titul, resp. splnění příslušných podmínek.

3.3

Zakazuje se:

3.3.1.  využívat v rámci Služby Kontakty z koupených nebo cizích (potažmo i zcizených) databází;

3.3.2.   využívat v rámci Služby Kontakty bez právního titulu dle GDPR a ZSIS a na tyto kontakty zasílat obchodní sdělení, popřípadě jinou komunikaci;

3.3.3.  vkládat do Služby neexistující Kontakty;

3.3.4.  používat pro rozesílku databáze, u nichž je podíl neexistujících Kontaktů s podílem vyšší,
než je 1 %;

3.3.5.  provádět zasílání takových zpráv, které jsou podvodného charakteru;

3.3.6.  provádět rozesílku na Dlouhodobě neaktivní kontakty.

3.4

Uživatel prohlašuje, že při sběru Kontaktů dodržuje veškeré povinnosti dle GDPR a ZSIS, zejména že v souladu s čl. 13 GDPR poskytl subjektu údajů veškeré nezbytné informace o zpracování osobních údajů.

3.5

Jednorázové i dlouhodobé rozesílky nesmí mít vyšší podíl

3.5.1.  odhlášených Kontaktů než 0,5 % pro každou doménu příjemce.

3.5.2.   spamových hlášení než 0,1 % pro každou doménu příjemce.

4. TECHNICKÉ OTÁZKY ROZESÍLKY

4.1

Všechny odesílající adresy Uživatele, včetně případných adres pro příjem odpovědí Kontaktů, musí být schopny přijímat e-maily, popřípadě jiné odpovědi Kontaktů.

4.2

Všechny domény odesílajících adres Uživatele musí mít správně nastavené DNS záznamy v souladu s pokyny Poskytovatele.

4.3

Veškeré použité prvky v rámci rozesílky musí být funkční, a to včetně případných odkazů a obrázků, a to jak po dobu rozesílky, tak i po přiměřenou dobu po jejím uskutečnění.

4.4

Zakazuje se při rozesílce znemožňovat, znesnadňovat či jakkoliv zesložiťovat proces odhlášení Kontaktu z databáze, a to zejména neumístěním odhlašovacího odkazu či jeho skrýváním či zhoršením jeho čitelnosti.

5. NÁSLEDKY PORUŠENÍ PRAVIDEL

5.1

Uživatel bere na vědomí, že porušení Pravidel může mít následující následky, kdy v případě zjištění porušení Pravidel je Poskytovatel oprávněn:

5.1.1.  omezit dostupnost či funkčnost Služby, zejména přerušit či zablokovat rozesílku, či omezit přístup do Uživatelského účtu apod.;

5.1.2.  jednostranně odstoupit od Smlouvy v souladu s VOP.

5.2

Pro vyloučení pochybností platí, že:

5.2.1.  případné neupozornění na porušování Pravidel ze strany Poskytovatele nelze chápat jako schvalování takového jednání, přičemž právo dle odst. 5.1 Pravidel je Poskytovatel oprávněn využít i za jednání, které bylo učiněno v minulosti;

5.2.2.   případné omezení Služby odst. 5.1 Pravidel nezbavuje Uživatele povinnosti hradit cenu za Službu.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1

Ustanovení Pravidel lze měnit obdobně jako VOP.