Všeobecné obchodní podmínky
služby SmartEmailing

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tento dokument slouží jako všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které upravují právní vztahy vznikající při poskytování služby SmartEmailing mezi poskytovatelem, obchodní společností společnost SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, sp. zn. B 7559 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „Poskytovatel“) na straně jedné a zákazníkem (dále jen „Zákazník“) na straně druhé.

1.2.

1.3.

Pro komunikaci v rámci těchto VOP můžete využít kontaktních údajů uvedených na stránce https://smartemailing.cz/kontaktujte-nas.

2. DEFINICE

2.1.

Agenturou se rozumí Zákazník, který zprostředkovává Službu svým klientům, a to za podmínek uvedených v čl. 19 VOP.

2.2.

Antispamovými pravidly je myšlena příloha těchto VOP.

2.3.

Ceníkem se rozumí příloha těchto VOP, která obsahuje ceny Tarifů a další informace a je dostupná na této stránce https://www.smartemailing.cz/ceny/.

2.4.

Doplňkovými službami se rozumí služby, které nejsou součástí Služby v jejím defaultním nastavení, a které si může Zákazník doobjednat za podmínek uvedených v čl. 7 VOP.

2.5.

Kontaktem se rozumí e-mailová adresa, telefonní číslo či jiné podrobnosti elektronického kontaktu dle § 7 odst. 2 ZSIS fyzické osoby, kterou Zákazník využívá jako adresáta v rámci Služby pro rozesílku, komunikace, či kterou využívá pro Doplňkové služby.

2.6.

Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.7.

Podmínkami API a rozšíření se rozumí příloha těchto VOP, která upravuje základní podmínky využívání API a rozšíření Služby.

2.8.

Podmínkami zpracování osobních údajů se rozumí příloha těchto VOP, která upravuje práva a povinnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Poskytovatele.

2.9.

Poskytovatelem se rozumí společnost SmartSelling a.s., 292 10 372, se sídlem Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, sp. zn. B 7559 vedená u Krajského soudu v Brně.

2.10.

Přehledem tarifů se rozumí Ceník.

2.11.

Službou se rozumí poskytovaná služba SmartEmailing, jejíž bližší podmínky jsou uvedeny v 6.1 VOP.

2.12.

Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování služeb mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, jejímž předmětem je poskytnutí Služby.

2.13.

Smluvní stranou se rozumí  Poskytovatel nebo Zákazník.

2.14.

Tarifem jsou myšleny parametry Služby zvolené Zákazníkem v souladu s čl. 16 VOP.

2.15.

Technickou podporou je myšlena dílčí služba poskytovaná dle čl. 13 VOP.

2.16.

Trial verzí je myšleno  poskytování Služby v režimu uvedeném v čl. 9 VOP.

2.17.

Uživatelem se rozumí fyzická osoba, která jedná za Zákazníka. V případě, že je Zákazník podnikající fyzickou osobou, je za Uživatelem myšlen Zákazník.

2.18.

Uživatelským rozhraním je myšleno webové rozhraní Služby, prostřednictvím kterého je Služba využívána a obsluhována Uživatelem.

2.19.

VOP jsou myšleny tyto všeobecné obchodní podmínky, jejichž předmětem je zejména poskytování Služeb.

2.20.

Zákazníkem se rozumí osoba uvedená v čl. 5 VOP.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.

Služba je poskytována na základě Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

3.2.

Smlouva se uzavírá následujícím způsobem:

3.2.1.   vyplněním registračního formuláře na internetových stránkách Poskytovatele, při jehož odeslání Zákazník vysloví souhlas s obsahem těchto VOP a zasláním potvrzení ze strany Poskytovatele dojde k uzavření Smlouvy v režimu Trial verze;

3.2.2.   objednávkou Služby na stránkách Poskytovatele prostřednictvím formuláře, při jehož odeslání souhlasí s obsahem těchto VOP a jejím uhrazením dojde k uzavření Smlouvy;

3.2.3.   Smluvní strany uzavřou Smlouvu v listinné podobě či prostřednictvím e-mailu, přičemž přílohou takové Smlouvy budou tyto VOP.

3.3.

Pro vyloučení pochybností platí, že Smluvní strany mohou uzavřít Smlouvu i jiným způsobem, než který je uveden v odst. 3.2 VOP, ze kterého bude vyplývat vzájemná shoda o obsahu Smlouvy, jenž bude tvořen těmito VOP.

3.4.

Ve vztahu k uzavírání Smlouvy platí, že:

3.4.1.   Smluvní strany vylučují modifikované přijetí nabídky k uzavření Smlouvy, tedy Smlouva nemůže být uzavřena přijetím s dodatkem či odchylkou; takové právní jednání se považuje za nový návrh;

3.4.2.  Zákazník je povinen při uzavírání Smlouvy a provádění registrace uvádět pouze správné a pravdivé údaje, přičemž Poskytovatel není povinen takové údaje ověřovat a nenese zodpovědnost za porušení tohoto ustanovení ze strany Zákazníka;

3.4.3. Smluvní strany vylučují závaznost a platnost jiných obchodních podmínek, než jsou tyto VOP;

3.4.4. Poskytovatel není povinen Smlouvu uzavřít.

4. OBSAH SMLOUVY

4.1.

Obsah Smlouvy je tvořen těmito VOP a dalšími dokumenty, na které se tyto VOP odkazují.

4.2.

V případě rozporu mezi jednotlivými součástmi Smlouvy se použije následující priorita ujednání, kdy později uvedené součásti mají přednost:

4.2.1.  VOP;

4.2.2. Přílohy VOP;

4.2.3. Smlouva;

4.2.4. Přílohy Smlouvy.

4.3.

Pro vyloučení pochybností tak platí, že Smluvní strany jsou oprávněny si ve Smlouvě sjednat jiné podmínky, než jsou uvedeny v těchto VOP, přičemž v takovém případě mají ustanovení Smlouvy přednost.

5. ZÁKAZNÍK

5.1.

Zákazníkem, s nímž Poskytovatel uzavírá podle těchto VOP Smlouvu, může být pouze:

5.1.1.  právnická osoba (podnikající či nepodnikající);

5.1.2. fyzická osoba podnikající.

5.2.

S přihlédnutím k povaze poskytovaných Služeb nelze uzavřít Smlouvu dle těchto VOP se spotřebitelem. V případě zájmu o využívání Služeb mimo podnikatelskou činnost fyzické osoby nás neváhejte kontaktovat na e-mailu, který je uvedený v čl. 1 VOP.

5.3.

Zákazníkem nemůže být osoba, s níž byla v minulosti ukončena Smlouva z důvodu jeho porušení právních či smluvních povinností vůči Poskytovateli, pokud Poskytovatel nestanoví v konkrétním případě výslovně jinak.

6. BLIŽŠÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

6.1.

Služba spočívá v marketingovém nástroji, jenž slouží pro sběr a vedení databáze Kontaktů a umožňuje rozesílku obchodních sdělení, včetně souvisejících funkcí a automatizace dle popisu na stránkách Poskytovatele.

6.2.

Služba je poskytována ve stavu, v jakém je („as is“) a v plném režimu je Zákazníkovi zpřístupněna úplným uhrazením první objednávky Tarifu, přičemž dnem uhrazení počíná běžet zvolené období.

6.3.

Software, který je nedílnou součástí Služby, je poskytován v režimu Software as Service, tedy:

6.3.1.  je provozován a spouštěn na infrastruktuře kontrolované Poskytovatelem;

6.3.2.   Zákazníkovi, respektive Uživatelům, nejsou dodávány spustitelné kopie žádného softwaru, ale je jim pouze umožňován přístup k Uživatelskému

6.3.3.  rozhraní softwaru, prostřednictvím kterého jej Uživatelé mohou v mezích daných touto Smlouvou a VOP obsluhovat;

6.3.4.   Zákazníkovi není poskytována žádná licence k softwaru.

6.4.

Statistické údaje a další informace o kampaních, šablonách apod. jsou v rámci Služby uchovávány po dobu 24 měsíců od jejich uložení, popřípadě vytvoření, pokud ze samotného nastavení Služby nevyplývá jinak (zejména pokud je Zákazník vymaže sám, popřípadě vymaže rozesílací NOD (akce, resp. uzel) v rámci automatizace –  v takovém případě dochází k výmazu souvisejících dat).

6.5.

Uživatel je povinen při využívání Služby správně nastavit DNS záznamy, a to dle informací a pokynů uvedených v Uživatelském rozhraní.

6.6.

Pro vyloučení pochybností platí, že Poskytovatel na vyžádání Uživatele umožní vyexportovat Uživatelem vytvořenou šablonu, přičemž Uživatel je oprávněn tuto šablonu využívat v rozsahu nevýhradní licence, která je udělena pro dobu trvání majetkových práv k dílu, pro neomezené období a neomezený způsob užívání. Tím není dotčeno ustanovení odst. 6.3. VOP.

6.7.

Zákazník tímto souhlasí s tím, že u e-mailové zprávy odeslané v rámci Služby bude automaticky přidána identifikační patička Poskytovatele, pokud se ve Smlouvě nedohodnou výslovně jinak.

6.8.

Zákazník se zavazuje, že veškeré jím poskytnuté podklady Poskytovateli či podklady nahrané do Služby splňují veškeré zákonné požadavky, že k nim disponuje dostatečnými právy a garantuje jejich právní bezvadnost.

7. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

7.1.

Zákazník je oprávněn kromě Služby objednat i Doplňkové služby, jmenovitě:

7.1.1.  Transakční e-maily či SMS, tedy služba spočívající v rozesílce automaticky generovaných e-mailů nebo SMS, jejímž předmětem není marketingové sdělení, ale jež mají úzkou souvislost se smlouvami, které uzavírá Zákazník se svými klienty (zejména e-maily potvrzující objednávku či uzavřené smlouvy, či SMS v rámci dvoufázového ověření);

7.1.2.   Zasílání SMS, tedy služba spočívající v rozesílce obchodních sdělení prostřednictvím telefonní sítě;

7.1.3.   SMS identita, tedy služba spočívající v poskytování aliasu v rámci komunikace prostřednictvím textových zpráv;

7.1.4.   Nastavení účtu a onboarding, tedy služba spočívající v poradenství a nastavení základních parametrů Služby dle potřeb Zákazníka; 

7.1.5.  Technická migrace, tedy služba spočívající v zajištění importu Kontaktů klienta do Služby;

7.1.6.   Audit, tedy služba spočívající v revizi marketingové strategie zákazníka se zaměřením na e-mail marketing, v rámci které Poskytovatel ověří efektivitu a prostor pro vylepšení v rámci rozesílky obchodních sdělení;

7.1.7.  Konzultace, tedy služba spočívající v poradenství v oblasti e-mail marketingu;

7.1.8. Outsourcing, tedy služba spočívající v kompletním převzetí marketingových aktivit Zákazníka v oblasti zasílání obchodních sdělení;

7.1.9.  Školení, tedy služba spočívající v provádění workshopů či školení z oblastí, které se týkají e-mail marketingu;

7.1.10.  další služby, které Poskytovatel Zákazníkovi nabídne;

to vše za podmínek uvedených na stránkách Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit seznam Doplňkových služeb.

7.2.

Zákazník je oprávněn sjednat Doplňkové služby prostřednictvím Uživatelského rozhraní, popřípadě jiným postupem, který je uveden v čl. 3 VOP.

7.3.

Společné podmínky k poskytování Doplňkových služeb:

7.3.1.  Cena za Doplňkové služby je stanovena dohodou dle parametrů jednotlivých Doplňkových služeb, uvedených v Přehledu tarifů nebo Uživatelském rozhraní, popřípadě připravených na míru konkrétnímu Zákazníkovi dle parametrů jím využívané Služby ve Smlouvě;

7.3.2.  Doplňkové služby jsou poskytovány za podmínek uvedených v těchto VOP a dále za podmínek sjednaných v souladu s odst. 7.2 VOP.

8. POVINNOSTI UŽIVATELE

8.1.

Zákazník, resp. Uživatel, se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v těchto VOP, a to zejména Antispamová pravidla, se kterými Zákazník souhlasí při uzavření Smlouvy, a která jsou pro Smluvní strany závazná.

8.2.

Uživatel bude užívat Služby prostřednictvím Uživatelského rozhraní, které mu bude zpřístupněno po uzavření Smlouvy. Pro vyloučení pochybností platí, že přístup do Služby je ze strany Zákazníka umožněn pouze registrovaným Uživatelům na základě autentizace.

8.3.

Zákazník je povinen zabezpečit, aby ke svým příslušným uživatelským účtům měli přístup právě a pouze jednotliví Uživatelé. V případě nedodržení této povinnosti neodpovídá Poskytovatel za jednání takových Uživatelů v rámci Uživatelského rozhraní. Zákazník se zavazuje využívat pro přístup ke Službám dvoufázovou autentifikaci, přičemž Poskytovatel nenese odpovědnost za to, pokud si Uživatel dvoufázovou autentifikaci nezapne či vypne.

8.4.

Je zakázáno zneužívat nebo se pokoušet zneužít možnosti Služeb, a to zejména:

8.4.1.  k protiprávnímu jednání, a to včetně páchání a účasti na trestném činu, včetně jeho schvalování, či porušování práv k duševnímu vlastnictví, dále k nekalosoutěžnímu jednání, vyhrožování, podněcování k nenávisti, rozesílce pornografie či jiného závadného obsahu, pomluvě, nactiutrhání a dalšímu jednání, které odporuje zákonu či dobrým mravům;

8.4.2.   k vyvolávání dojmu, že Zákazníkem je třetí osoba;

8.4.3.  k nahrávání či přenosu počítačových virů nebo jiných druhů škodlivého kódu, který může ohrozit fungování systémů Poskytovatele, třetích osob, dalších webových služeb či počítačů a počítačové sítě;

8.4.4.  k narušování nebo obcházení bezpečnostních opatření spojených se Službou Poskytovatele, souvisejících i jiných internetových služeb a stránek nebo počítačové sítě;

8.4.5.  k počítačovým útokům, včetně phishingu, a spamování;

8.4.6.  k nahrávání či přenosu pohoršujících, urážlivých, diskriminaci nebo rasovou nenávist podporujících či jinak protiprávních materiálů;

8.4.7.  k přístupu ke Službám jinak, než lidským úkonem, tedy zejména nikoliv prostřednictvím automatizovaných požadavků nebo přeposílání formulářových dat z jiných internetových stránek, pokud tyto VOP nestanoví výslovně jinak.

8.5.

Zákazník je povinen zabezpečit důvěrnost jednotlivých uživatelských přístupů a zabezpečit příslušné přístupové údaje proti ztrátě či krádeži, přičemž se zavazuje informovat Poskytovatele o jakémkoliv porušení či ohrožení této povinnosti.

8.6.

Zákazník je povinen po dobu minimálně 14 dní od rozesílky na příslušný Kontakt ponechat takový Kontakt ve Službě a nemazat jej.

8.7.

Za veškeré chování Uživatelů v rámci Služby odpovídá Zákazník.

9. OMEZENÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ A ÚČTU

9.1.

Mimo případy uvedené v těchto VOP je Poskytovatel oprávněn omezit dostupnost či jednotlivé funkce Služeb, Uživatelského rozhraní či účtu v případě, že:

9.1.1.  Zákazník či Uživatel porušují tato VOP, zejména Antispamová pravidla, a to do doby, než je sjednána náprava;

9.1.2.   Zákazník je v prodlení s úhradou jakékoliv ceny dle těchto VOP či Smlouvy.

9.2.

V režimu omezeného přístupu není Zákazník ani Uživatel oprávněn jakkoliv využívat Službu, zůstává mu jen nezbytný přístup k náhledu a exportu dat, pokud Poskytovatel neurčí jinak.

10. UŽITÍ ROZŠÍŘENÍ A API

10.1.

V případě domluvy s Poskytovatelem je v rámci poskytování Služeb Zákazníkovi umožněno využívat API klíč Služby, který lze integrovat do různých služeb, jejichž poskytovatelé jsou třetími stranami. V takovém případě Zákazník bere na vědomí Podmínky API a rozšíření, jež tvoří přílohu těchto VOP.

10.2.

Pro vyloučení pochybností platí, že užití rozšíření či API klíče Služby je na vlastní zodpovědnost Zákazníka, přičemž Poskytovatel neodpovídá za to, jak je rozšíření či API klíč Služby využíván Zákazníkem.

11. TRIAL VERZE

11.1. 

Po dobu 14 dní od uzavření Smlouvy dle odst. 3.2.1. VOP čerpá Zákazník Službu v režimu Trial verze, a to za podmínek uvedených v tomto čl. 9 VOP a v omezeném rozsahu dle aktuálního nastavení Služby ze strany Poskytovatele.

11.2.

Trial verze končí:

11.2.1.  uplynutím lhůty uvedené v odst. 11.1 VOP;

11.2.2.   okamžikem uzavření Smlouvy dle odst. 3.2.2. zakoupením Tarifu;

11.2.3.  zrušením uživatelského účtu, resp. ukončením Smlouvy.

11.3.

Po dobu Trial verze neplatí ustanovení, která se týkají technické podpory dle čl. 13 a garance dostupnosti dle čl. 14 VOP.

11.4.

Pro vyloučení pochybností platí, že Poskytovatel si vyhrazuje právo neposkytnout Službu v běžném režimu a neumožnit Zákazníkovi zakoupit Tarif.

11.5.

V případě ukončení Trial verze dle odst. 11.2.1. a 11.2.3. bere Zákazník na vědomí, že veškerá data vložená do Služby budou po 30 dnech od skončení Trial verze smazána a že Poskytovatel nemá povinnost Zákazníka vyzývat ke stažení dat, která do Služby vložil.

11.6.

Pro vyloučení pochybností platí, že poskytování Služby v režimu Trial verze dle tohoto článku se neuplatní na jiné případy uzavření Smlouvy, než prostřednictvím registračního formuláře dle odst. 3.2. VOP, pokud není výslovně sjednáno jinak.

12. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

12.1.

V případě nespokojenosti Zákazníka se Službou je oprávněn ukončit Smlouvu, a to do 14 dní od zakoupení Tarifu, resp. od jeho zaplacení.

12.2

V případě skončení Smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 12.1 se Poskytovatel zavazuje Zákazníkovi vrátit odpovídající cenu Tarifu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena za objednané, popřípadě zaplacené Doplňkové služby se nevrací.

12.3

Pro vyloučení pochybností platí, že garance vrácení peněz dle tohoto článku se neuplatní na jiné případy uzavření Smlouvy, než prostřednictvím registračního formuláře dle odst. 3.2. VOP, pokud není výslovně sjednáno jinak.

13. TECHNICKÁ PODPORA

13.1.

Poskytovatel poskytuje po uzavření Smlouvy Zákazníkovi v rámci zvoleného Tarifu Technickou podporu, spočívající v poradenské a konzultační činnosti Poskytovatele, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. 1 VOP.

13.2.

Pro vyloučení pochybností platí, že Poskytovatel je oprávněn odmítnout požadavek na Technickou podporu v případě, že požadavek Zákazníka není schopen odbavit z důvodu náročnosti požadavku. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn požádat Zákazníka o vypořádání požadavku v rámci Doplňkových služeb.

14. GARANCE DOSTUPNOSTI

14.1

Služba je poskytována s dostupností alespoň 98 % času v kalendářním měsíci, pokud se Smluvní strany nedohodnou za úplatu jinak.

14.2

Do nedostupnosti dle odst. 14.1 se nezapočítává:

14.2.1.  doba plánované a neplánované odstávky za účelem údržby Služby či její aktualizace;

14.2.2.  doba, po kterou je Služba nedostupná z důvodů, které nejsou na straně Poskytovatele, čímž je zejména myšlen výpadek Služby způsobený třetí stranou či zásahem vyšší moci;.

14.2.3. doba, po kterou je Zákazníkovi omezena funkčnost Služby dle těchto VOP.

14.3

Měření dostupnosti zajistí Poskytovatel prostřednictvím třetí strany, přičemž Zákazník je oprávněn sledovat dostupnost na odkazu, který je mu zpřístupněn v Uživatelském rozhraní.

14.4

V případě plánovaných odstávek se Poskytovatel zavazuje informovat Zákazníka v přiměřené době před odstávkou, přičemž nezbytné omezení Služby se Poskytovatel zavazuje provádět pokud možno v době mimo pracovní dobu.

15. ODSTRAŇOVÁNÍ VAD

15.1.

Odstraňování vad se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, pokud tyto VOP nestanoví jinak.

16. TARIF

16.1.

Služba je poskytována Zákazníkovi v rámci jím zvoleného a uhrazeného Tarifu, jehož podmínky jsou uvedeny v Přehled tarifů.

16.2.

Tarif může být měněn v následujících případech:

16.2.1.  v případě překročení Tarifu bude Zákazník informován o jeho překročení a bude mu vystavena faktura na zvýšení Tarifu a na na doplacení částky odpovídající vyšímu Tarifu;

16.2.2.  Zákazník je oprávněn postupem dle čl.3 VOP navýšit Tarif, a to maximálně o 4 hladiny;

16.2.3.  Smluvní strany se mohou dohodnout na změně Tarifu výslovnou dohodou, a to včetně snížení parametrů Služby.

16.3.

Pro vyloučení pochybností platí, že Smluvní strany se mohou ve Smlouvě dohodnout jinak.

17. CENA

17.1.

Cena za užívání Služby je stanovena jako cena za příslušné období a zvolený Tarif dle Přehledu tarifů.

17.2.

Cena za užívání Doplňkových služeb je stanovena po dohodě Smluvních stran v závislosti na rozsahu poskytnuté Doplňkové služby.

17.3.

Pokud není stanoveno jinak, jsou veškeré ceny uvedeny bez DPH, které k nim bude připočteno v zákonné výši.

18. PLATEBNÍ PODMÍNKY

18.1.

Cena za Službu a Doplňkové služby je hrazena bezhotovostně, a to ve formě:

18.1.1.   online platební či kreditní kartou;

18.1.2.  opakovaných plateb na základě automatického strhávání z platební či kreditní karty, pakliže to Poskytovatel umožnuje;

18.1.3.  rychlým bankovním převodem;

18.1.4.  bankovním převodem;

a to na příslušné fakturační období zvolené Zákazníkem, které může být měsíční či roční. Cena bude hrazena v měně a výši, ve které byla vystavena.

18.2.

Cena bude hrazena na základě faktur se splatností 14 dní, a to následovně:

18.2.1.  cena za první období Služby bude hrazena na základě zálohové faktury, vystavené po vytvoření objednávky dle 3.2.2. VOP, přičemž okamžikem připsání platby na účet Poskytovatele je Zákazníkovi Služba zprovozněna ve zvoleném rozsahu;

18.2.2.   cena za každé další období bude hrazena na základě faktur vystavených k prvnímu dni dalšího období.

18.3.

Cena za Doplňkové služby bude hrazena:

18.3.1.   zpětně spolu s cenou dle odst. 18.2. VOP v těch případech, kdy to povaha Doplňkové služby umožňuje, přičemž v případě roční fakturace Služby je cena za Doplňkové služby hrazena měsíčně; 

18.3.2.  v ostatních případech na základě faktury se splatností 14 dní vystavené Poskytovatelem před zahájením poskytování Doplňkové služby.

18.4.

Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební brány společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu.

18.5.

V případě  zvolení opakovaných plateb dle odst. 18.1.2 VOP uděluje Zákazník souhlas s tím, aby byla poskytovatelem nebo provozovatelem příslušného platebního systému provedena automatická úhrada sjednaných částek v příslušném intervalu bez potřeby osobní autorizace platby ze strany Zákazníka. Frekvence opakovaných plateb odpovídá zvolenému Tarifu. Pro vyloučení pochybností platí, že Zákazník uděluje svolení s úhradou automatickým strháváním z karty na dobu neurčitou.

18.6.

Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že cena za Služby či Doplňkové služby může být Poskytovatelem přepočtena v závislosti na souhrnném inflačním koeficientu (index spotřebitelských cen) stanoveným Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Inflační navýšení ceny dle první věty tohoto odstavce provede Poskytovatel v závislosti na vyhlášení uvedené výše inflace. Poskytovatel toto navýšení oznámí postupem uvedeným v čl. 27 VOP Zákazníkovi a zúčtuje v nejbližším termínu platby ceny.

18.7.

Zákazník je vždy povinen před úhradou faktury zkontrolovat správnost údajů, a to i v případech, kdy je součástí faktury QR kód, za jehož užití nenese Poskytovatel odpovědnost.

19. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO AGENTURNÍ ÚČTY

19.1.

V případě, že je Zákazník Agenturou ve smyslu odst. 2.1 VOP, použijí se tyto VOP a další dokumenty přiměřeně i na klienty Agentury, přičemž v takovém případě se za Zákazníka považuje nejen Agentura, ale i klient Agentury.

19.2.

Pro vyloučení pochybností platí, že odpovědnost za používání Služeb klientů Agentury nese Agentura, pokud není v těchto VOP stanoveno výslovně jinak.

20. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

20.1.

S ohledem na předmět těchto VOP jsou Smluvní strany srozuměny s tím, že Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje, které jsou ze strany Zákazníka do Služby nahrány.

20.2.

Podmínky zpracování osobních údajů, včetně závazku mlčenlivosti, jsou součástí VOP jako Podmínky zpracování osobních údajů.

21. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE

21.1.

Pro vyloučení pochybností platí, že:

21.1.1.  Poskytovatel není odpovědný za doručitelnost e-mailu, bezvadnost či úplnost zasílaného e-mailu, ani dosažení žádného výsledku (zejména zvýšení úspěšnosti doručitelnosti či aktivity adresátů), pokud se Smluvní strany, zejména při poskytování Doplňkových služeb, nedohodnou výslovně ve Smlouvě jinak;

21.1.2.  využívání Služby ze strany Zákazníka je na jeho vlastní odpovědnost, přičemž Poskytovatel neodpovídá za žádnou újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití Služby či která vznikne v souvislosti s poskytováním služeb ze strany Poskytovatele.

21.2.

V případě, že přes vyloučení odpovědnosti dle odst. 21.1.2 VOP by vznikla Poskytovateli povinnost nahradit újmu Zákazníkovi, omezují Smluvní strany tuto povinnost kumulativně a agregovaně maximálně do výše přijatého plnění Poskytovatele za posledních 30 dní před vznikem škodné události, které bude Zákazníkovi uhrazeno ve formě poskytnutí Služby zdarma.

21.3.

Smluvní strany se mohou za úplatu dohodnout na jiném režimu odpovědnosti, než který je uveden v tomto čl. 21 VOP.

22. SANKCE

22.1.

V případě prodlení Zákazníka se zaplacením jakékoliv ceny, odměny či pohledávky dle těchto VOP a Smlouvy vzniká Poskytovateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

22.2.

V případě nedostupnosti Služby dle odst. 14.1 VOP překračující 2 % vzniká Zákazníkovi nárok na slevu z ceny Služeb na následující fakturační období ve výši 1 % z poměrné měsíční ceny Služby přepočtené na měsíc za každé procento pod sjednanou dostupnost, nejvýše však 10 % z poměrné části ceny Služeb za jeden měsíc.

22.3.

V případě, že v důsledku porušení Antispamových pravidel ze strany Zákazníka vznikne Poskytovateli škoda ve formě snížení doručitelnosti na přidělené IP adrese, zavazuje se Uživatel Poskytovateli tuto škodu nahradit, a to ve výši 10.000,- Kč za každou IP adresu Poskytovatele, jejíž reputace byla v souvislosti se zasláním sdělení na nekvalitní databázi poškozena. Pro vyloučení pochybností platí, že Poskytovatel je povinen prokázat poškození reputace IP adresy na základě zvýšeného počtu stížností a spamových reportů v daném období.

22.4.

Pro vyloučení pochybností platí, že smluvní pokuty nevylučují uplatnění dalších nároků, jako nárok náhrady újmy apod., pakliže nejsou těmito VOP vyloučeny.

23. TRVÁNÍ SMLOUVY

23.1.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud se Smluvní strany nedohodnou ve Smlouvě výslovně jinak.

24. UKONČENÍ SMLOUVY

24.1.

Smluvní strany mohou ukončit Smlouvu písemnou dohodou.

24.2.

Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna ukončit Smlouvu výpovědí zaslanou e-mailem prostřednictvím e-mailů, které jsou uvedeny v rámci Uživatelského účtu či prostřednictvím komunikačního nástroje Uživatelského účtu. Smlouva v takovém případě skončí uplynutím jednoho kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

24.3.

Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit s účinky do budoucna, jestliže druhá Smluvní strana podstatným způsobem poruší Smlouvu, VOP či jakoukoliv přílohu VOP. Za podstatné porušení se považuje zejména:

24.3.1.  prodlení Zákazníka s úhradou jakékoliv ceny, které je delší 30 dnů, a to v případě, že ani v dodatečné lhůtě 10 dnů od upozornění Poskytovatele neučiní nápravu;

24.3.2.   porušení Antispamových pravidel ze strany Zákazníka;

24.3.3.  porušení zákonů v oblasti ochrany osobních údajů či Podmínek zpracování osobních údajů;

24.3.4.   porušení ustanovení odst. 8.4. těchto VOP.

25. POSTUP PO UKONČENÍ SMLOUVY

25.1. 

Po ukončení Smlouvy je Poskytovatel oprávněn smazat veškerá data a Uživatelské účty Zákazníka, a to nejdříve po 30 dnech a nejpozději do 60 dní od ukončení Smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

25.2.

Zákazník je povinen ke dni ukončení Smlouvy odstranit veškeré integrace či API klíče, jež v rámci Služby využíval.

25.3.

Pro vyloučení pochybností platí, že Zákazník nemá právo na vrácení žádné ceny ani její poměrné části, popřípadě předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na jeho splatné závazky, pokud v těchto VOP není stanoveno jinak.

25.4.

Ustanovením tohoto čl. 25 nejsou dotčena jiná ustanovení Smlouvy, VOP či příloh, zejména Podmínek zpracování osobních údajů.

26. KOMUNIKACE

26.1.

Smluvní strany budou komunikovat prostřednictvím Uživatelského účtu či prostřednictvím e-mailu, který Uživatel uvede v rámci registrace, popřípadě při sjednání Smlouvy a v rámci Uživatelského účtu. Zákazník odpovídá za to, že Uživatelský účet bude vždy obsahovat funkční e-mailovou adresu, přičemž Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení tohoto závazku Zákazníkem.

26.2

Pro vyloučení pochybností platí, že pokud zákon nevyžaduje, aby určité právní jednání proběhlo v listinné podobě, domluvily se Smluvní strany, že postačí e-mail odeslaný z adresy uvedené v Uživatelském rozhraní či Smlouvě ze strany Zákazníka a e-mail Poskytovatele určený dle v čl. 1 VOP, pokud si Smluvní strany výslovně nesjednají jiné kontaktní údaje v rámci Smlouvy.

26.3

V případě, že má dle těchto VOP či Smlouvy Poskytovatel povinnost Zákazníka informovat o nějaké skutečnosti, je jeho povinnost považována za splněnou v případě, že takovou informaci vhodným způsobem zobrazí v Uživatelském účtu Zákazníka.

27. ZMĚNA VOP

27.1.

Smluvní strany si sjednávají možnost změny těchto VOP, včetně souvisejících dokumentů, a to za podmínek stanovených v tomto čl. 27 VOP.

27.2.

Poskytovatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu změnit tyto VOP a související dokumenty následujícím způsobem:

27.2.1.  Poskytovatel zašle oznámení o změně VOP či jiných dokumentů prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu Zákazníka;

27.2.2.  Součástí oznámení o změně bude odkaz na změněný dokument včetně uvedení informace o nabytí účinnosti změny, která nesmí být kratší než 30 dní od odeslání oznámení;

27.2.3.   Zákazník je oprávněn do nabytí účinnosti změny VOP či jiného dokumentu vypovědět Smlouvu z důvodu nesouhlasu s navrhovanými změnami.

27.3.

Poskytovatel je oprávněn změnit tyto VOP a související dokumenty i bez možnosti výpovědi Zákazníka v případě, že předmětná změna bude mít zanedbatelný vliv na vzájemná práva a povinnosti, přičemž v takovém případě se zavazuje Poskytovatel Zákazníka vhodným způsobem informovat.

28. ROZHODNÉ PRÁVO

28.1

Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí Občanským zákoníkem a ostatními předpisy českého právního řádu s vyloučením kolizních norem.

29. ŘEŠENÍ SPORŮ

29.1.

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě Smlouvy, včetně VOP, nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.

29.2.

Nebude-li sporná záležitost vyřešena smírně, bude tento spor rozhodován věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky dle sídla Poskytovatele.

30. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

30.1.

Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení Smlouvy, VOP nebo jiných dokumentů je nebo se stalo neplatným, v rozporu s vůlí Smluvních stran neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména v důsledku změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, VOP či jiné dokumentace.

30.2.

Smluvní strany se v uvedených případech v odst. 30.1. VOP zavazují k poskytnutí si vzájemné součinnosti a k učinění příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel Smlouvy, VOP či dotčeného dokumentu.

31. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

31.1.

Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání související s předmětem Smlouvy. Ohledně předmětu Smlouvy neexistují mezi Smluvními stranami žádná vedlejší ujednání, a to ani ústní.

31.2.

Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

31.3.

Pokud se kterákoliv smluvní strana vzdá nároku z porušení jakéhokoliv ustanovení Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se nároku z kteréhokoliv jiného ustanovení Smlouvy, ani jako vzdání se nároku z jakéhokoliv dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění kteréhokoliv závazku či opatření podle Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro příští plnění daného závazku nebo opatření, nebo jakéhokoliv jiného závazku či opatření. Neuplatnění či prodleva při uplatnění jakéhokoliv práva nebo jakékoliv podmínky nebude předpokládat, že se jich oprávněná Smluvní strana vzdala. Žádné zřeknutí se jakéhokoliv práva nebo podmínky nebude účinné, nebude-li písemné.

31.4.

Zákazník není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran.

31.5.

Nedílnou součástí těchto VOP a Smlouvy jsou následující přílohy:

31.5.3.  Přehled tarifů

31.6.

Tyto VOP jsou účinné pro smlouvy uzavřené ode dne 2. listopadu 2023. Pro smlouvy uzavřené před tímto datem kde došlo k oznámení o změně, jsou účinné od 10. prosince 2023. Pro ostatní smlouvy platí obchodní podmínky s účinností od 7.1. 2019, které jsou dostupné zde.