Příloha č. 4 – Podmínky API a rozšíření

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tento dokument nazvaný Podmínky API a rozšíření navazuje na Obchodní podmínky služby SmartEmailing (VOP) a tvoří jejich nedílnou součást.

1.2.

V tomto dokumentu se stanovují závazná pravidla využívání Služby prostřednictvím API klíče či rozšíření, které Poskytovatel umožňuje Zákazníkovi používat na platformách třetích stran.

1.3.

Pro vyloučení pochybností platí, že provozovatelem API či rozšíření, popřípadě nazývaného také jako doplňku, je Poskytovatel, nikoliv provozovatel platformy třetí strany. Zákazník bere na vědomí, že provozovatel platformy nemá vůči API či rozšíření povinnost podpory, údržby a nenese odpovědnost za funkčnost API či rozšíření.

1.4.

Veškeré pojmy, které začínají na velké písmeno a nejsou v této příloze definovány, mají stejný význam jako ve VOP.

2. DEFINICE

2.1.

API klíčem se rozumí API klíč Služby a taktéž rozšíření Služby, prostřednictvím kterého může Zákazník integrovat Službu do aplikací a služeb třetích stran.

2.2.

Podmínkami API se rozumí tento dokument Podmínky API a rozšíření.

3. PRAVIDLA VYUŽÍVÁNÍ API KLÍČE

3.1.

Zákazník je oprávněn využívat pouze takový API klíč, který je Poskytovatelem schválen a určen k užívání.

3.2.

Zákazník se stáhnutím a integrací API klíče zavazuje dodržovat ustanovení těchto Podmínek a všech souvisejících dokumentů, zejména pak VOP. Zákazník se zavazuje zejména dodržovat pravidla uvedená v čl. 8 VOP.

3.3.

Zákazník se dále zavazuje:

3.3.1.   nevyužívat API klíč nevhodným způsobem;

3.3.2.  nepřetěžovat Službu zasíláním velkého počtu požadavků;

3.4.

Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi podporu dle pravidel uvedených ve VOP, přičemž se zavazuje zajišťovat průběžnou správu a aktualizaci API či rozšíření.

4. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE

4.1.

Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nemá kontrolu nad integrací jeho API klíče do prostředí třetích osob, ani využívání jednotlivých dat či nakládání s nimi. Využívání API klíče je tak na vlastní zodpovědnost Zákazníka, přičemž Poskytovatel neodpovídá za jeho fungování, popřípadě fungování v rámci Služby.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1.

Otázky neupravené v těchto Podmínkách API se řídí VOP a dokumenty, na které se VOP odkazují.

5.2.

Ustanovení těchto Podmínek API lze měnit obdobně jako VOP.