Obecná pravidla soutěží
na Facebooku a Instagramu

1. Obecná ustanovení

1.1

Pořadatelem soutěží je: SmartSelling, a.s.
: 29210372
se sídlem: Netroufalky 797/5, 625 00 Brno
Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku

Kontaktní údaje:

Email: obchod@smartemailing.cz
Telefon: +420 511 444 321
Web: https://www.smartemailing.cz/

(dále jen „prodávající“)

1.2

Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

1.3

Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Instagram a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Instagramu.

2. Podmínky účasti v soutěži

2.1

Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Facebooku či Instagramu, kteří jsou v době konání soutěže starší 18 let.

2.2

Výhercem se může stát pouze účastník soutěže s doručovací adresou na území České republiky.

2.3

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 22 Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá.

2.4

Do soutěže se uživatel obvykle zapojí přidáním komentáře pod určený příspěvek, označením příspěvku tlačítkem „To se mi líbí“ („Like“) nebo nahráním fotky. Přesná pravidla stanoví Soutěžní příspěvek.

2.5

Termín konání soutěže je oznámen v Soutěžním příspěvku.

3. Výhra a kontaktování výherců

3.1

Výherci budou ze soutěžících vybráni způsobem uvedeným v Soutěžním příspěvku.

3.2

Výherci budou vyhlášeni nejpozději do 5 dnů od uvedeného data konce soutěže a vyzváni, aby stránku kontaktovali prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku.

3.3

Nepřihlásí-li se soutěžící o výhru do 7 kalendářních dnů, propadá výhra pořadateli.

4. Ceny

4.1

Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.

4.2

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanoveno.

4.3

Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.

4.4

Výhry budou výhercům předány buď v sídle organizátora, nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou adresu v České republice. Při vrácení zásilky, neproběhne žádný další pokus o doručení a výherce bude mít možnost si do 7 dnů od vrácení výhru vyzvednout v sídle organizátora nebo výhra propadne.

5. Práva a povinnosti pořadatele

5.1

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž ukončit či pozastavit, pozměnit její podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.

5.2

Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávnou adresu. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.

5.3

Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen či zablokován; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.

5.4

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

5.5

Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez předchozího upozornění.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů,
schválení pravidel

6.1

Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové či instagramové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.

6.2

Dále soutěžící bere na vědomí všechna práva, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva vyplývající z § 11 a 21 tohoto zákona. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může s podnětem obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Závěrečná ustanovení

7.1

Soutěžní příspěvky nesmějí obsahovat pornografické, erotické či jinak vulgární projevy a zároveň nesmí obsahovat rasistické a urážlivé výrazy.

7.2

Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby

7.3

Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a újmy, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení Soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.

7.4

Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmysl poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže, byť ve stadiu pokusu, může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 3.8.2020